کدورت متر چیست و چگونه کار می کند؟

کدورت سنج ابزاری است که برای اندازه گیری سطح کدورت آب یا محلول های آنالیز شده استفاده می شود. کدورت سنج ابزاری است که به دلیل پراکندگی نور دارای خواص نوری است که می توان آن را به صورت نسبت نور منعکس شده به نور فرودی بیان کرد. شدت نور منعکس شده از یک سوسپانسیون تابعی از غلظت است اگر همه شرایط دیگر ثابت باشند.

کدورت در مایعات معمولاً توسط عوامل مختلفی از جمله ذرات میکروسکوپی مانند میکروارگانیسم های موجود در مایع، جامدات محلول و غیره ایجاد می شود.

تحلیل کدورت سنجی بر اساس اندازه گیری شدت نور عبوری به عنوان تابعی از غلظت فاز پراکنده است. هنگامی که نور از سیستم تعلیق عبور می کند، بخشی از انرژی تابش در حال سقوط از طریق جذب، بازتاب و بقیه منتقل می شود. سپس نمونه آب تا حدی جذب شده و تا حدی از آن عبور می کند و نور جذب شده سطح کدورت است.

بنابراین، هر چه نور بیشتری جذب شود، مایع کدرتر می شود. طبق گزارش WHO (سازمان بهداشت جهانی). تصریح می کند که سطح کدورت آب آشامیدنی نباید از 5 NTU تجاوز کند و در حالت ایده آل باید زیر 1 NTU باشد. بر اساس این تئوری می توان گفت که تمامی نمونه های آزمایش شده واجد شرایط مصرف هستند زیرا سطح کدورت (ابر بودن) زیر 5 NTU است.


اساس کار دستگاه کدورت سنج

یک دیود مادون قرمز نور مادون قرمز را به محیط می تابد. ذرات موجود در محیط، نور تابیده شده شناسایی شده توسط دیود گیرنده را منعکس می کنند (اصل پراکندگی برگشتی). دستگاه الکترونیکی کدورت نسبی محیط را بر اساس سیگنال دریافتی محاسبه می کند.