ترانسمیتر چیست ؟ TRANSMITER


ترانسمیتر دستگاهی است که سیگنال تولید شده توسط سنسور را به یک سیگنال صنعتی استاندارد تبدیل می کند . سیگنال نهائی مشخص کننده ی مقدار متغییر فرایند یا  process value  است . کنترل و اندازه گیری متغییر ها یکی از اهداف مهم در تبدیل سیگنال و استاندارد سازی می باشد .