تستر زبری سنج (صافی سنج) برای تعیین سریع و دقیق بافت سطح یا زبری سطح یک ماده استفاده می شود. یک تستر زبری عمق زبری اندازه گیری شده (Rz) و همچنین مقدار متوسط زبری (Ra) را بر حسب میکرومتر یا میکرون (μm) نشان می دهد.

هنگام تلاش برای یافتن اینکه آیا یک سطح برای یک هدف خاص مناسب است یا خیر، زبری یک پارامتر مهم است. سطوح ناهموار اغلب سریعتر از سطوح صاف تر فرسوده می شوند. سطوح زبرتر معمولاً در برابر خوردگی و ترک آسیب پذیرتر هستند، اما می توانند به چسبندگی نیز کمک کنند. تستر زبری برای تعیین سریع و دقیق بافت سطح یا زبری سطح یک ماده استفاده می شود.

سوالات متداول

1 منظور از ناهمواری سطح چیست؟
2 واحد اندازه گیری زبری سطح چیست؟