نیروسنج های دیجیتال دستگاه های اندازه گیری نیرو با لودسل های داخلی یا خارجی (فشاری و کششی ) هستند و برای اندازه گیری تراکم، کشش، لایه برداری یا ضریب اصطکاک استفاده می شوند

 سنسور نیرو نوعی مبدل، به طور خاص مبدل نیرو است. این یک نیروی مکانیکی ورودی مانند بار، وزن، کشش، فشرده سازی یا فشار را به متغیر فیزیکی دیگری تبدیل می کند، در این مورد، به سیگنال خروجی الکتریکی قابل اندازه گیری، تبدیل و استانداردسازی می شود.

ترازوها وزن (جرم*) را بر حسب پوند (پوند) یا کیلوگرم (کیلوگرم) و غیره اندازه گیری می کنند. از سوی دیگر، نیرو سنج ها نیرو را بر حسب نیوتن می سنجند. یک نیوتن به عنوان نیروی مورد نیاز برای شتاب دادن به 1 کیلوگرم جرم با سرعت 1 متر در ثانیه در هر ثانیه تعریف می شود.