EC مخفف رسانایی الکتریکی است که پتانسیل یک ماده برای رسانایی الکتریسیته را اندازه گیری می کند.

سوالات متداول

1 ec متر در چه موارد بکار می رود؟
2 تفاوت بین EC و TDS چیست؟
3 چرا EC را در آب اندازه گیری می کنیم؟