%

کاهش قیمت

جشنواره مولتیکو

کلیه محصولات

برند UNI-T

مترلیزری چرخ متر

متر لیزری چرخ متر Distance meter

مترلیزری چرخ متر برای تعیین دقیق فاصله یک جسم از جسم دیگر بدون تماس استفاده می شود . 

مترهای لیزری موجود غالبا قابلیت محاسبه حجم و مساخت و محاسبات ریاضی و اندازه گیری ارتفاع را نیز دارند که در برخی دیگر یک تراز دیجیتال و دوربین به این امکانات اضافه شده است . عموما در مدلهای 20 – 40 – 50 – 60 -70 – 80 -100 -200 متری یافت میشوند .

چرخ متر Wheel meter

چرخ متر ابزاری است که برای اندازه گیری فواصل استفاده می شود. چرخ های اندازه گیری دارای مکانیزم شمارش هستند که تعداد چرخش ها را می شمارد و از محیط چرخ برای محاسبه مسافت طی شده استفاده می کند.

منو اصلی